Vedtægter for Foreningen Tisvilde Yoga Festival

§1. Foreningen navn og hjemsted:

Tisvilde Yoga Festival

På den til enhver tid siddende formands privatadresse

§2. Foreningens formål

 at danne ramme om en årlig yogafestival i Tisvilde.

 at fremme alle former for yoga i lokalområdet, som

med rette falder ind under begrebet AHIMSA - ikke voldelig/skadevoldende

 at fremme bæredygtighed i lokalområdet

 at være førende mht. planlægning og udførelse af en

festival, der inkluderer lokalsamfundet, fremmer

bæredygtighed og økologi og på alle måder fremmer en

udvikling i en retning der tilgodeser naturen,

lokalområdet og mennesker af alle slags.

§3. Tilknytning

Foreningen er ikke tilknyttet nogen organisation, men har

en naturlig tilknytning til lokale yogalærere.

§4. Foreningen er åben

Foreningen er åben for alle, der tilslutter sig foreningens

formål og som betaler kontingent.

§5. Kontingent

Kontingentets størrelse vedtages på generalforsamlingen

§6. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner foreningen.

§7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer

Bestyrelsen sørger for at varetage økonomiske

dispositioner, organisere undervisere til festivalen, opdatere

hjemmesiden og fremlægge forslag til generalforsamlingen

vedrørende kontingent og festivalens aktiviteter.

§8 Valg

Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år.

Formand vælges på lige år, næstformand og kasserer

vælges på ulige år.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer samt revisor er på valg

hvert år.

§9. Regnskab

Foreningens regnskab udføres af kasseren og kontrolleres

af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§10. Overskud af festivalen

Et eventuelt overskud af festivalen gives til almennyttige

formål relateret til yoga og/eller bæredygtighed i

lokalområdet.

§11 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar

måned. Der indkaldes med 4 ugers varsel af formanden.

Dagsorden til generalforsamling:

1.Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Registrering af fremmødte

4. Formandens beretning

5. Valg af bestyrelse, jf. §8

6. Gennemgang af regnskab

7. Vedtagelse af budget for kommende festival

8. Eventuelt

§ 12 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i

hænde senest 3 uger før generalforsamling og skal foreligge

skriftligt.

§ 13 Foreningens ophør.

Foreningen kan kun nedlægges på ekstraordinær

generalforsamling med fire femtedels flertal eller

ekstraordinær generalforsamling med samme flertal af

fremmødte.

  - ikk