Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Tisvilde Yogafestival

Dato: søndag d. 24. februar 2019 kl.18 - 19.30

Sted: Bo Benzon, Sandager 28, Gilleleje


Medlemmer af foreningen kan deltage. Du er medlem når du har betalt kontingent.
Er du interesseret i at blive medlem, så skriv til tisvildeyogafestival@gmail.com. Det koster 100 kr/år. Indbetales til Foreningens konto, regnr: 2276 kontonr: 6282363087

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Registrering af fremmødte

4. Formandens beretning

5. Valg af bestyrelse, jf. §8

Formanden er på valg i år 2020

Kassereren er på valg i år (og ønsker ikke genvalg)

Alle andre medlemmer vælges for 1 år.

Hanne Herlin, Annette Tzfanya og Lina Nedergaard Hjorth stiller op til bestyrelsen.

Jonathan Fresco vil gerne være suppleant.

Vi søger en ny kasserer til foreningen.

6. Gennemgang af regnskab ved Lisa Olsen og Tina Fresco

7. Vedtagelse af budget for kommende festival 2019 ved Lisa Olsen og Tina Fresco

8. Eventuelt


Forslag til generalforsamlingen bedes sendt til bestyrelsen senest 14 dage før

generalforsamlingen.

Formand:

Tina Fresco, tinafresco@gmail.com

Meld venligst din forventede deltagelse ved at svare på denne email.

vel mødt hos Bo

Tina


Vedtægter for Foreningen Tisvilde Yoga Festival

§1. Foreningen navn og hjemsted:
Tisvilde Yoga Festival
På den til enhver tid siddende formands privatadresse
§2. Foreningens formål
 at danne ramme om en årlig yogafestival i Tisvilde.
 at fremme alle former for yoga i lokalområdet, som
med rette falder ind under begrebet AHIMSA
 at fremme bæredygtighed i lokalområdet
 at være førende mht. planlægning og udførelse af en
festival, der inkluderer lokalsamfundet, fremmer
bæredygtighed og økologi og på alle måder fremmer en
udvikling i en retning der tilgodeser naturen,
lokalområdet og mennesker af alle slags.
§3. Tilknytning
Foreningen er ikke tilknyttet nogen organisation, men har
en naturlig tilknytning til lokale yogalærere.
§4. Foreningen er åben
Foreningen er åben for alle, der tilslutter sig foreningens
formål og som betaler kontingent.
§5. Kontingent
Kontingentets størrelse vedtages på generalforsamlingen
§6. Tegningsret
Formanden og kassereren tegner foreningen.
§7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer
Bestyrelsen sørger for at varetage økonomiske
dispositioner, organisere undervisere til festivalen, opdatere
hjemmesiden og fremlægge forslag til generalforsamlingen
vedrørende kontingent og festivalens aktiviteter.
§8 Valg
Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år.
Formand vælges på lige år, næstformand og kasserer
vælges på ulige år.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer samt revisor er på valg
hvert år.

§9. Regnskab
Foreningens regnskab udføres af kasseren og kontrolleres
af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§10. Overskud af festivalen
Et eventuelt overskud af festivalen gives til almennyttige
formål relateret til yoga og/eller bæredygtighed i
lokalområdet.
§11 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar
måned. Der indkaldes med 4 ugers varsel af formanden.
Dagsorden til generalforsamling:
1.Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Formandens beretning
5. Valg af bestyrelse, jf. §8
6. Gennemgang af regnskab
7. Vedtagelse af budget for kommende festival
8. Eventuelt
§ 12 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i
hænde senest 3 uger før generalforsamling og skal foreligge
skriftligt.
§ 13 Foreningens ophør.
Foreningen kan kun nedlægges på ekstraordinær
generalforsamling med fire femtedels flertal eller
ekstraordinær generalforsamling med samme flertal af
fremmødte.